Frame 6 (2).png

הצהרת כוונות וקבלת אחריות

כשאתם מגיעים לארוחה עם דרקון אתם מסכימים על ההבנות הבאות:

ידוע לי כי אני מגיע/ה לאירוע תוכן שמטרתו היא משחק.
אני מגיע/ה בהבנה שאני האחראי/ת היחיד/ה לתוצאות שאשיג במסגרתו.


אני מתחייב/ת באופן מלא לנהוג בדיסקרטיות מלאה בדבר כל פרט העולה מן האירוע, לרבות זהות המשתתפים, דבריהם, התנהגותם וכיוצ"ב.  
 

אני מבין/ה שהערב אינו טיפול מכל סוג שהוא, לרבות פסיכולוגי, פסיכאטרי, מיני, פיזי ו/או נפשי. אני מבין/ה כי אין לפרש את הערב כטיפול פסיכולוגי או כל סוג של טיפול תרפויטי אחר.


ידוע לי כי הערב הוא ניסוי מחשבתי של התרת גבולות השיח המקובל. כמו כן ידוע לי כי הערב עשוי לכלול גירויים רגשיים שונים בנושאים מגוונים. אי לכך אני מסכים/ה כי אני האחראי/ת היחיד/ה והבלעדי/ת לחווייתי העולה מערב זה. 


אני מתחייב/ת ליידע את מנחי האירוע על כל מקרה המפריע לי בסמוך למועד שקרה. ידוע לי כי אני רשאי/ת לעצור את המשך השתתפותי בערב בכל שלב.


ברור וידוע לי כי מנחי האירוע רשאים להפסיק את הערב ו/או להרחיק כל אחד מן המשתתפים באירוע והכל בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ולא תהיה לי כל טענה בעניין זה. 


ידוע לי כי הארוחה עשויה לכלול אלרגנים כגון אגוזים, בוטנים, סויה, גלוטן, חלב, סלרי, ביצים, סומסום ועוד. ידוע לי כי באחריותי לידע את מנחי האירוע לגבי כל רגישות או אלרגיה למזונות אלו או אחרים וכי מנחי האירוע אינם אחראיים לכל נזק שיגרם לי כתוצאה מאכילה או שתיה במהלך האירוע.